TĐ:1105- Người tu hành Tịnh độ, nghi tình chẳng thể không đoạn, chánh niệm chẳng thể không sanh

Add Comment