TĐ:1109-Dứt sạch bốn phiền não căn bản của mạt na thức chính là đoạn nhiễm ô

Add Comment