TĐ:1132-Oán thân bình đẳng , tâm được thanh tịnh

Rate this post

Add Comment