TĐ:1133-Thuận nghịch thiện ác đều không để trong lòng, đây là sự hưởng thụ cao nhất khi học Phật

Add Comment