TĐ:1141-Phải dùng thân phận người đứng xem để quan sát thế giới

Add Comment