TĐ:1153-Niệm Phật trong tâm phải có A Di Đà Phật

Rate this post

Add Comment