TĐ:1169-Chỉ niệm một câu Phật hiệu, đã tu được vô lượng vô biên pháp môn

Add Comment