TĐ:1186- Lúc niệm Phật, tức là lúc thiện căn phước đức đồng với Phật

Rate this post

Add Comment