TĐ:1191- Hưởng thụ cao nhất của đời người, là văn minh tinh thần, chứ không phải văn minh vật chất

Add Comment