TĐ:1194-Thầy giảng kinh, từng câu từng chữ đều nói cho tôi, thái độ học tập của tôi

Rate this post

Add Comment