TĐ:1208-Phiền não là lỗ thủng, làm rò rỉ tất cả công đức mà ta đã tu được

Add Comment