TĐ:1219-Ý niệm thiện nhất có thể sánh với một vạn thiện niệm thông thường

Add Comment