TĐ:1227-Người ở trên đời, quan trọng nhất là tiêu trừ nghiệp chướng, sám hối nghiệp chướng hiện tiền

Add Comment