TĐ:1230-Chúng ta niệm Phật đem công đức của A Di Đà Phật biến thành công đức của mình

Add Comment