TĐ:1247-Muốn biết nhân quá khứ, xem đời này hưởng gì; muốn biết quả đời sau, xem đời này làm gì

Add Comment