TĐ:1292-Thế gian khổ nạn , chớ có lưu luyến , tùy phận sống qua ngày , lão thật niệm Phật

Add Comment