TĐ:1326-Trì danh hiệu Phật mà không có Bồ-đề tâm, không được vãng sinh

Add Comment