TĐ:1338-Người đủ ba tâm như vậy, mà không được vãng sanh, không thể có đạo lý này

Add Comment