TĐ:1343-Niệm Phật , trong cuộc sống hằng ngày như luyện binh vậy, khi lâm mạng chung là đánh trận

Add Comment