TĐ:1351-Chân tâm thiết nguyện , lâm chung một niệm đến mười niệm đều được vãng sinh

Add Comment