TĐ:1355- Không biết được việc sanh tử, rồi sẽ tự thấy

Add Comment