TĐ:1373-Muốn vãng sinh, đầu tiên phải thỏa điều kiện “là thiện nam tử – thiện nữ nhân”

TĐ:1373-Muốn vãng sinh, đầu tiên phải thỏa điều kiện “là thiện nam tử - thiện nữ nhân”

Add Comment