TĐ:1386-Nếu thiện nam nữ nguyện mau ra khỏi sáu nẻo luân hồi , phải nên Niệm Phật !

Add Comment