TĐ:1387- Bốn duyên đầy đủ, làm gì có đạo lý không vãng sanh!

Add Comment