TĐ:1393- Người niệm Phật sống kham khổ, đối với vãng sinh càng có lợi

Add Comment