TĐ:724-Niệm Phật quan trọng nhất là “trong tâm phải thật có Phật”

Add Comment