TĐ:748-Chân tâm niệm Phật đem công đức của Phật biến thành công đức của mình

Rate this post

Add Comment