TĐ:757-Đối với pháp xuất thế gian, cũng phải “nhìn thấu được, buông bỏ được”

Rate this post

Add Comment