TĐ:772-Khởi tâm động niệm phải tương ưng với 48 nguyện của Phật A Di Đà

Rate this post

Add Comment