TĐ:799-Chúng ta cần học Phật Bồ Tát, đối với điều gì các ngài cũng không hoài nghi

Rate this post

Add Comment