TĐ:825-Niệm một tiếng Phật hiệu , tiêu 80 ức kiếp sinh tử trọng tội

Add Comment