TĐ:923-Thấy hết thảy chúng sanh, hết thảy vạn vật, tất cả là của Phật A Di Đà biến hóa ra

Rate this post

Add Comment