TĐ:928- Tài không nên bỏn xẻn, pháp càng không thể keo kiệt

Add Comment