TĐ:935- Phật pháp là giáo dục, giáo dục là sư đạo, sư đạo được kiến lập trên cơ sở của hiếu đạo

Rate this post

Add Comment