TĐ:938- Nghe danh hiệu Phật, vĩnh ly các điều khổ não, cuối cùng đạt được cứu cánh an lạc

Rate this post

Add Comment