TĐ:947- Không có phân biệt, không có chấp trước vậy là tự tại rồi

Rate this post

Add Comment