TĐ:965- Khuyên người học Phật, đầu tiên phải giúp họ sanh khởi lòng tin

Rate this post

Add Comment