TĐ:967-Nếu niệm danh hiệu Phật không hàng phục được phiền não , thì phải đọc kinh

Rate this post

Add Comment