TĐ:975- Phải khiến tất cả chúng sanh hiểu sâu sắc về nhân quả, ngưng ác hành thiện, …

TĐ:975- Phải khiến tất cả chúng sanh hiểu sâu sắc về nhân quả, ngưng ác hành thiện, ...

Add Comment