TĐ:975- Phải khiến tất cả chúng sanh hiểu sâu sắc về nhân quả, ngưng ác hành thiện, …

Rate this post

Add Comment