TĐ:984-Tâm trụ tại một chỗ , tương ưng với nguyện lực của Phật

Rate this post

Add Comment