TĐ:985- Học Phật nhất định phải buông bỏ cái ta, đem đức Phật A Di Đà để ở trong tâm

Rate this post

Add Comment