TĐ:997- Tu hành có trước sau, trước tu Đạt Chân , sau mới có thể Đạo Tục

Add Comment