Thần chú Kim cang tát đỏa 100 chữ (100-Syllable Mantra of Vajrasattva ):

Thần chú Kim cang tát đỏa 100 chữ (100-Syllable Mantra of Vajrasattva ): 1

Thần chú Vajrasattva phải được đọc ít nhất 21 lần hay 108 lần.Càng
nhiều càng tốtPháp tu này nên được thực hành hàng ngày hay làm thời sám
hối mỗi tháng 4 lần.Nếu có thể thì hãy nhập thất tu trì.Tác dụng của
thần chú Kim Cang Tát Đoả giúp cho người trì tụng được trừ đi những tội
lỗi họ đã phạm phải.Nếu mỗi ngày trì tụng 7 lần thần chú này mọi lỗi
trong ngày đó đều được sám hối.Tụng trì nhiều sẽ có công năng hoá giải
mọi sự xui, hạn, nghiệp ác.Thần chú này tịnh hoá, giải trừ nghiệp
chướng, oán gia trái chủ từ nhiều đời, nhiều kiếp.
Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)

Thần chú Kim cang tát đỏa 100 chữ (100-Syllable Mantra of Vajrasattva ): 2

Om Benza Sato Samaya,

Manu Palaya

Benza Sato Tei No Pa,

Tisthira Dridho Me Bawa

Suto Khayo Mei Ba Wa,

Anu Rakto Me Ba Wa,

Su Po Khayo Mei Ba Wa

Sar Wa Siddhi Mei Pra Yatsa,

Sarwa Karma Sutsa Me,

Tsi Tam Shri Yam Kuru Hung,

Ha Ha Ha Ha Ho Bagawan

Sarwa Tathagata Hri Daya,

Benza Ma Mei Muntsa

BENZI BHAWA MAHA SAMAYA SATO AH

Thần chú Kim cang tát đỏa 100 chữ (100-Syllable Mantra of Vajrasattva ): 3
KIM CANG TÁT ĐỎA _(VAJRASATTVA)

Theo phần Quả tướng thì Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai là đại diện cho Chư
Phật,

Ngài Kim Cương Tát Đoả
đại diện cho
Chư Bồ Tát trong Mật Bộ.

Bồ Đề Tát Đoả là chỉ một hữu tình
giác ngộ Tâm
như Kim Cương.

Kim Cương tiếng Phạn gọi là Bạt Chiết La, tức là phần tinh chất
trong
vàng, tính của nó kiên chắc sắc bén luyện trăm lần cũng không tiêu tan

cho nên trong Kinh Phật thường dung Kim Cương làm ví dụ cho nghĩa
kiên
cố sắc bén. Mật Tông được gọi là Kim Cương Thừa.

Kim Cương Tát Đoả thân trong suốt
như thuỷ tinh
nêu biểu bản tánh thanh tịnh vô nhiễm.

Đầu đội mũ ngũ Phật, tóc búi trên đỉnh và toả hai vai.

Tay phải cầm Chày Ngũ Cổ đặt trước ngực, tay trái cầm Linh Kim Cương
đặt
đầu gối, đầy đủ Thiên y, châu báu an lạc, các thứ trang nghiêm như Báo
Thân Phật.

Ngài ngồi Kết già Kim Cương an trụ trên Nguyệt Luân Hoa Sen.

Kim Cương Tát Đoả là Chư Pháp Ấn Kim Cang của hết thảy Như Lai cho
nên
tay phải cầm Chày Kim Cương đặt ở giữa Tâm.

Người nắm giữ chày Kim Cương năm
chĩa nêu biểu
thệ nguyện kiên cường, tự tánh Kim Cương,

năm chĩa nêu biểu Ngũ bộ Như Lai, Hoa Sen tám cánh nêu biểu tự tánh
Bát
chánh Đạo, và tám Đại Bồ Tát. Như Kinh Tạng Bố Tra Tục nói:

– Chĩa ở giữa nêu biểu Đại Nhật Như Lai

– Chĩa Phương Đông nêu biểu Bất Động Phật

– Chĩa Phương Nam nêu biểu Bảo Sinh Phật

– Chĩa Phương Tây nêu biểu Vô Lượng Quang Phật

-Chĩa Phương Bắc nêu
biểu Bất Không Thành Tựu Phật

Năm chĩa phía trên nêu biểu tự tánh của tất cả Chư Phật, năm chĩa
phía
dưới nêu biểu năm bộ Không Hành Mẫu.

Hoa Sen nêu biểu tám Bồ Đề, tám cánh Sen phía dưới nêu biểu Câu Tác
Toả
Linh Tứ Môn Mẫu cùng với Chuẩn Đề Mẫu, Bảo Độ Mẫu, Kim Cương Luyện Mẫu,
Tha Vô Năng Thắng Mẫu …

Thần chú Kim cang tát đỏa 100 chữ (100-Syllable Mantra of Vajrasattva ): 4
KIM CANG TÁT ĐỎA _(VAJRASATTVA)

Tất cả tám
Phật Mẫu.

Ý Nghĩa Của Linh: Phần thân của Linh có ba phần nêu biểu Tam giới,
phần
trong rỗng không nêu biểu Tam giới đều y vào tánh không.

Quả Lắc nêu biểu thông đạt chân không phương tiện. Quả Linh là Trí
Đại
lạc Câu Sinh. Mắt Linh nêu biểu Trí vô phân biệt giữa Đại Lạc và Tánh
không.

Kim Cương Tát Đoả là Pháp môn mà bốn phái cùng phải tu (là Bản Tôn
của
Pháp tu tịnh hoá nghiệp chướng) một trong tứ gia hạnh của Pháp Tu mở
đầu, là pháp thực hành sám hối các tội lỗi hữu lậu.

Pháp này đầy đủ bốn lực.

1. Ỷ Trượng Lực

2. Quyết Trừ Lực

3. Đối trị biến hành Lực

4. Bạt nghiệp Lực

Quán
tưởng kim cương tát đỏa

Hành giả quán tưởng thượng sư ở phía trên đỉnh đầu mình trong pháp
tướng
Đức Kim Cương Tát Đỏa, ngài mang sắc tướng thân cầu vồng.

Quán tưởng tại tim đức Kim Cương Tát Đỏa, thần chú 100 âm vi nhiễu
xung
quanh đĩa mặt trăng, tại trung tâm thần chú là chủng tử tự “HUM”.

Sau khi nhất tâm quán tưởng như vậy, hành giả trì tụng thần chú Kim
Cương Tát Đỏa với tín tâm bất thoái.

Tiếp đó quán tưởng vô lượng tia sáng từ chủng tự HUM và thần chú tại
tim
của Đức Varasatva, dung nhập vào luân xa trán của hành giả, tịnh hóa
tất thảy những si mê ám chướng và chuyển hóa phàm thân của hành giả
thành sắc thân cầu vồng.

Cuối cùng hành giả tin tưởng tuyệt đối rằng tất cả những bất thiện
tiêu
cực, tất cả những si mê ám chướng đều được tịnh hóa hoàn toàn.

Khi đó Đức Varasatva tan thành ánh sáng chói lòa dần du nhập vào
chúng
ta và trở nên bất khả phân với thân khẩu ý của chúng ta, hãy an trụ
trong cảnh giới đó càng lâu càng tốt.

Tiêu trừ các ác nghiệp tội chướng của các chúng sinh, khiến
được
thanh tịnh, dứt hết thảy ác niệm khiến không tăng trưởng, phá tất cả
phiền não, tăng trưởng phước trí vô lượng vô biên.

Bất cứ sau khi tu tập Pháp môn nào nên trì tụng thần chú này ba đến
bảy
biến thì tất cả lỗi lầm trong khi tu tập Pháp đó đều được tiêu trừ, Chư
Tôn Hộ Pháp sẽ gia trì ủng hộ.

Kim Cương Tát Đoả là bản thể Bồ Đề
tâm của tất
cả chúng sinh, tánh thể kiên cố như Kim Cương cho nên gọi là Kim Cương,
cũng gọi là Tâm Kim Cương Bồ Tát.

Tất cả chúng sinh nương lực gia trì của Ngài Kim Cương Tát Đoả mà
phát
tâm.

Ngài Đồng Thể khác tên với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát trong Hiển giáo, là
Trưởng tử của hết thảy Chư Phật.

Người học Phật sau khi quy y phát nguyện khởi hạnh, nghe pháp tiến
tu
trong giai đoạn đầu thường phát sinh nhiều chướng ngại bởi các nghiệp
chướng báo chướng của đời này đời trước.

Tội từ tâm sinh, tự tâm ô nhiễm chướng Bồ Tát đạo.

Cho nên nêu ra Pháp môn phương tiện sám hối này để tịnh hóa tội
chướng
trở lại thanh tịnh, ứng sở tu học tiếp tục cho đến ngày giải thoát.

Có nhiều các sám hối của Đại thừa, Tiểu thừa, Hiển giáo, Mật giáo.

Trong Mật thừa thì Pháp tu niệm Kim Cương Tát Đoả là Pháp yếu Tối
thắng.

Như người trước khi chưa thọ giới quy y tạo mười nghiệp bất thiện,
lại
có người sau khi thọ giới Thanh Văn, giới Bồ Tát, giới Mật thừa lại vi
phạm giới luật nếu tu pháp này đều có thể sám trừ.

Công đức của việc sám hối là do tâm chí thành tha thiết chỉ do một
niệm
đối trị, như Pháp trở lại thanh tịnh nên gọi đó là công đức.


Nguồn: http://phatgiaovnn.com (Phật
Giáo Việt Nam Net)

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Originally posted 2021-06-25 13:52:03.

Add Comment