Thiên hạ bổn vô sự, duy nhân tự nhiễu chi Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment