Thủ ấn Của đức Dược Sư Như Lai

Thủ ấn Của đức Dược Sư Như Lai 1

Dược Sư Như Lai (Tên Phạn là: Bhaisajya-guru Vaidùrya- prabharajah), tên đầy đủ là: Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, thường xưng là: Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai hay xưng đơn giản là Dược Sư Phật.

Thủ ấn Của đức Dược Sư Như Lai 2 
Danh hiệu khởi đầu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là hay bạt trừ bệnh của sinh tử mà có tên là Dược Sư. Hay chiếu độ sự tối tăm của ba Hữu (3 cõi) cho nên tên là Lưu Ly Quang. Hiện tại là Giáo Chủ của Thế Giới Lưu Ly ở phương Đông, lãnh đạo các quyến thuộc của nhóm hai Đại Bồ Tát là Nhật quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu để hóa đạo chúng sinh. “Chữa trị tất cả bệnh thân tâm của chúng sinh” là  Bản Nguyện của Đức Dược Sư Như Lai, còn  Lưu Ly Quang là   tạo hình đặc biệt được hiển bày theo Bản Nguyện của Ngài. Nhân vì Ngài hay bạt trừ tất cả bệnh nặng, khổ não, sinh tử của chúng sinh cho nên có tên là Dược sư.  Do Dược Sư Như Lai có Bản Nguyện thanh tịnh như thế cho nên ngay trên thân tướng của ngài đã hiện ra thân hoàn toàn là ánh sáng lưu ly trong suốt không trở ngại. Thế Giới tịnh thổ của Ngài là như vậy cho nên có tên là: Dược Sư Lưu Ly Quang. Dược Sư Như Lai không chỉ chữa trị bệnh đau nhức trên thân thể của chúng ta mà còn chữa trị tâm linh chưa được viên mãn thuộc Trí Tuệ Tâm Bi của chúng ta. Bởi vì lúc đầu chúng sinh không có Pháp cảm  thụ nguyện lực thâm sâu của Ngài, cho nên trước tiên Ngài chữa trị tốt bệnh đau nhức của chúng sinh, rồi mới chữa trị tâm của chúng sinh. 
     
1_ Thủ Ấn của Dược Sư Như Lai (1) _ Pháp Giới Định Ấn: 

Dùng đầu gối trái nâng đỡ bàn tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên. Tay phải đồng một cách với bàn tay trái, đặt chồng lên trên bàn tay trái sao cho hai ngón cái cùng trụ đầu ngón. 
  

  Thủ ấn Của đức Dược Sư Như Lai 3 

Hoặc lại có Thuyết nói là: Trên Định Ấn , quán cái bầu thuốc. Trong bầu thuốc nhận chứa thuốc màu nhiệm của 12 Đại Nguyện đến độ thoát chúng sinh. 
  
Chân Ngôn là: 

NAMO   BHAGAVATE   BHAISAIYA   GURU  VAIDÙRYA   PRABHÀ-  RÀJÀYA    TATHÀGATÀYA   ARAHATE  SAMYAKSAMBUDDHÀYA TADYATHÀ :OM   BHAISAJYE- BHAISAJYE   BHAISAJYA SAMUDGATE   SVÀHÀ 
  
2_Dược Sư Như Lai Căn Bản Ấn: 

Hai tay tác Nội Phộc, kèm dựng hai ngón cái, hai cổ tay cách nhau khoảng ba thốn (3 tấc Tàu), co cong hai ngón cái cài chéo nhau ba lần. 
  

  Thủ ấn Của đức Dược Sư Như Lai 4 

  
Trong Nội Phộc: Bôn ngón tay trái là bốn Đại của chúng sinh, bốn ngón tay phải là bốn Đại của cõi Phật. Tất cả bệnh chướng , nguyên từ bốn Đại chẳng đều mà khởi, cho nên dùng bốn Đại của cõi Phật làm cho bốn Đại của giới chúng sinh được điều hòa. Đưa hai ngón cái qua lại rồi co cong cài chéo nhau, nắm ba bệnh thuộc bốn Đại trong Nghiệp Giới của chúng sinh, triệu vời vào trong bầu thuốc thành ba loại thuốc:Lý, Trí, Giáo Lại Nội Phộc biểu thị cho vành trăng, hai ngón cái có nghĩa là loại bỏ hai Ngã (Năng Ngã, Sở Ngã), dùng triệu thỉnh hai Không Nhân Pháp (Nhân Không, Pháp Không) Đây là Ấn căn bản của Dược Sư Như Lai, lại gọi là Dược Sư Ấn 
  
Chân Ngôn là: 

NAMO   BHAGAVATE   BHAISAIYA   GURU  VAIDÙRYA   PRABHÀ-  RÀJÀYA    TATHÀGATÀYA   ARAHATE  SAMYAKSAMBUDDHÀYA TADYATHÀ :OM   BHAISAJYE- BHAISAJYE   BHAISAJYA SAMUDGATE   SVÀHÀ 
  
Thủ ấn Của đức Dược Sư Như Lai 5
Thủ ấn Của đức Dược Sư Như Lai 6
Thủ ấn Của đức Dược Sư Như Lai 7

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment