Tin sâu pháp môn Tịnh độ

Tin sâu pháp môn Tịnh độ 1

Lời
nói đầu

Kinh Pháp Hoa
dạy, đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn “khai thị chúng sinh
ngộ nhập Phật tri kiến”.

   Chính vì thế, sau khi thành Phật,
bằng tất cả tấm lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Ngài đã chu du
khắp nước Ấn Độ để hoằng hóa độ sinh. Chỉ với mục đích là làm sao đưa
hết thảy chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ vô minh trở về với đời
sống đầy an lạc và giải thoát.

   Tuy nhiên, trên bước đường hoằng
hóa độ sinh đó, đức Phật đã nhận thấy rằng chúng sinh đời mạt pháp căn
tánh không đồng, có kẻ thì căn tánh thượng, có kẻ thì căn tánh trung, có
kẻ thì căn tánh hạ. Cho nên, đức Phật không chỉ dùng một phương tiện mà
phải dùng vô số phương tiện để nhiếp hết thảy chúng sinh trở về với
Phật tánh. Tuy có vô số phương tiện nhưng duy nhất chỉ có một vị giải
thoát mà thôi, cũng giống như nước trong bốn biển tuy nhiều nhưng duy
nhất chỉ có một vị mặn.

   Pháp của đức Phật cũng giống như
một trận mưa lớn xuống trần gian, tùy theo mỗi loại thích ứng tiếp nhận
lượng nước của mình mà nuôi sống.
Hôm nay, là thời kỳ mạt pháp, với cách nhìn khách quan của mọi
người, đại đa số chư Tăng, chư Ni và toàn thể tín đồ Phật tử ưa chuộng
Pháp môn Tịnh độ. Chắc có lẽ Pháp môn Tịnh độ hợp thời và hợp căn cơ
sao? Đúng vậy, Tịnh độ tông không chỉ dành riêng cho bậc hạ căn mà còn
thâu nhiếp bậc trung, thượng căn nữa. Vì vậy, trong kinh Tượng Pháp
Quyết Nghi cũng nói:

– Chúng sinh ở
thời Chánh pháp, tu Giới luật dễ thành tựu.
– Chúng sinh ở thời tượng pháp, tu Thiền định dễ thành tựu.
– Chúng sinh ở thời mạt pháp, tu Tịnh độ dễ thành tựu.

   Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật,
phẩm thứ sáu, đức Bồ tát Quán Thế Âm nói rằng: “Đức Thích Ca trọn đời
giáo hóa điều phục chúng sinh đã ban bố tám vạn bốn nghìn pháp môn tu
tập nhưng trong đó niệm Phật là thù thắng đệ nhất”.

   Sự thù thắng và phổ cập của Pháp
môn Tịnh độ cho quảng đại quần chúng ngoài sự giới thiệu của đức Phật
Thích Ca Mâu Ni, tiếp theo còn có các vị Bồ tát khuyên bảo mọi người nên
nguyện vãng sinh về Tây phương Cực lạc như ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Mã
Minh, Long Thọ, các vị Tổ sư cả Thiền lẫn Tịnh như Vĩnh Minh, Trí Giả,
Triệt Ngộ, Liên Trì, Thiện Đạo, Ngẫu Ích, đều là những vị Thiền sư nổi
tiếng bên Thiền tông, sau khi tham thiền đạt ngộ, chuyển hướng niệm Phật
cầu vãng sinh.

   Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Tổ
thứ ba của Thiền Pháp Nhãn cũng là Tổ thứ sáu của tông Tịnh độ đã nói:

“Hữu Thiền
hữu Tịnh độ
Du như đới giác hổ
Hiện thế vi nhân sư
Lai sinh tác Phật Tổ”.

 Nghĩa là:

“Có Thiền có
Tịnh độ
Như hổ mọc thêm sừng
Hiện đời thầy trời người
Vị lai làm Phật Tổ”.

   Chư Phật, chư Bồ tát, chư Tổ cực
lực xiển dương Pháp môn Tịnh độ. Với sự lợi lạc thật lớn lao này, chúng
tôi cũng không ngại gì với tài mọn, đức kém của mình, để viết lên đây
cuốn sách với tựa đề: “Tin sâu Pháp môn Tịnh độ”, chỉ với tâm nguyện là
đem lại lợi lạc cho mọi người, chứ không có ý cao ngạo, ngã mạn gì cả.

   Đây là cuốn sách đầu tiên, chúng
tôi không sao tránh khỏi những sai lầm trong lối hành văn. Nếu có, kính
mong chư Hòa thượng, chư Thượng tọa, các thân giáo sư, các vị học giả
góp ý dạy bảo để cho cuốn sách ra đời được tốt đẹp hơn.

 Mùa An cư kiết hạ PL.2547

Tâm Hải cẩn chí

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Originally posted 2021-06-25 13:41:09.

Add Comment