Trì chú trước tiên phải chánh tâm thành ý Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment