Tụng Kinh và Niệm Phật A Di Đà (6 chữ, 108 lần) – Chùa Hoằng Pháp – Chữ và âm thanh lớn.

Tụng Kinh và Niệm Phật A Di Đà (6 chữ, 108 lần) - Chùa Hoằng Pháp - ( Có chữ để tụng theo ) .

Add Comment