Vấn Đáp 21: NGƯỜI GIỮ GIỚI VÀ KHÔNG GIỮ GIỚI BỐ THÍ CÓ KHÁC NHAU KHÔNG?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Rate this post

Add Comment