VẤN ĐÁP 228:Có trường hợp tạo nhân ác, nhưng không cho quả ác hay không?

Add Comment